Inicio / Actualidad /La demarcación de Girona del CETAF Catalunya prepara un curso de Valoraciones de Fincas Rústicas para Febrero

La demarcación de Girona del CETAF Catalunya prepara un curso de Valoraciones de Fincas Rústicas para Febrero

La demarcación de Girona del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya prepara para los días 2, 9, 16 i 23 de febrer de 2018, de 16 a 20 horas, un curso introductorio para la valoración de fincas rústicas.

Programa del Curso:

DIA 1: INTRODUCCCIÓ A LA VALORACIÓ DE FINQUES RÚSTIQUES

1- Què és una finca rústica (o quan podem dir que una finca és rústica). Tipologies.2- Mètodes de valoració més habitualment utilitzats en la valoració de finques rústiques

 • Mètode de comparació
 • Mètode del cost de reposició
 • Mètode d’actualització de rendes

3- Finalitat de la valoració.

 • Compra-venda. Valor de mercat
 • Garantía hipotecària
 • Expropiació
 • Peritatges judicials
 • Valoracions tributàries
 • Valoracions cadastrals

4- Dificultats en la valoració de les finques rústiques

 • Identificació-delimitació
 • Construccions de dubtosa legalitat

5- Cas pràctic de valoració pel mètode de comparació

Professora: Àngels Gutiérrez – Enginyera Tècnica Agrícola i Enginyera Agrònoma. Actualment és analista validadora per dues societats de taxació.

Dia 2: VALORACIÓ TRIBUTARIA

Introducció a la metodologia i criteris utilitzats en la valoració de finques rústiques d’acord amb l’ATC

Valors bàsics del sòl i de les construccions

Procediment de valoració:

 1. Identificació del bé mitjançant descripció registral i cadastral
 2. Consulta d’ortofotomapes, cartografia cadastral, SIGPAC, icc, catàleg masies….
 3. Descripció de les construccions en sòl rústic i les seves característiques
 4. Superfícies a considerar
 5. Tipus de cultius i aprofitaments
 6. Classificació de les categories dels cultius per cada municipi

Casos pràctics

Professora: Maribel Calles – Enginyera Tècnica Agrícola i Enginyera Agrònoma. Actualment és analista validadora per dues societats de taxació.

Dies 3 i 4: VALORACIÓ DE FINQUES RÚSTIQUES EN EXPROPIACIONS

1- Introducció al procediment d’expropiació. Concepte i marc legal

2- Modalitat i fases dels procediments expropiatoris

2.1.    Procediment d’urgència i ordinari

2.2.    Fases del procés expropiatori (Acta Prèvia a l’Ocupació, Acta d’Ocupació, Mutu Acord, Acta de Pagament i Fulls d’Apreuament)

3- Descripció dels béns i drets afectats objecte de valoració

3.1.    Expropiació de ple domini

3.2.    Servituds de pas

3.3.    Ocupació temporal

3.4.    Valor dels béns aliens a la terra i altres drets

4- Valoració del sòl rural. RDL 7/2015 i RDL 1492/2011

5- Criteris de valoració i supòsits indemnitzatoris. Casos pràctics.

Professores:

Maribel Calles – Enginyera Tècnica Agrícola i Enginyera Agrònoma. Actualment és analista validadora per dues societats de taxació.

Covadonga Parra – Enginyera Agrònoma. Actualment forma part de l’equip de tècnics de l’Agència Tributària de Catalunya. Ha realitzat informes de taxació per a diverses finalitats.

MATRÍCULA

Col·legiats: 200 € / Col·legiats aturats: 150 € / No col·legiats: 300 €

Ingrés al compte ES69 0081 0260 6000 0119 9629 (Cal enviar justificant de l’ingrés per mail. S’entendrà formalitzada la matrícula un cop abonada la quota).  

 

INSCRIPCIÓ

Per mail a girona@agricoles.org o trucant al 972 24 00 47

 • El preu inclou el certificat d’assistència.
 • Per l’expedició del certificat s’exigirà una assistència mínima del 75% de les classes.
 • La Demarcació de Girona es reserva el dret de cancel·lació del curs en cas d’assistència insuficient.
 • DATA LÍMIT PER A INCRIURE’S: 26 DE GENER